Tiết đọc thư viện

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện kế hoach của phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Buôn Hồ, Trường THCS đã tổ chức tiết đọc thư viên cho học sinh toàn trường.

Các em học sinh nghiêm túc, hăng say khi tham gia tiết đọc